voor openhartige merken
 

algemene voorwaarden

 
VUUR-utrecht-rotsoord-1.jpg
 
 

algemene voorwaarden 

1. Definities

1.1. Onder ‘Vuur’ wordt verstaan: Vuur BV, gevestigd te Rotsoord 3A in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61120391.

1.2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de persoon die of het bedrijf dat de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.3. Onder ‘partijen’ wordt verstaan: Vuur en opdrachtgever gezamenlijk.

1.4. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan Vuur om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.5. Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen Vuur ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.6. Onder ‘offerte(s)’ wordt verstaan: de beschreven werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.7. Onder ‘honorarium’ wordt verstaan: de in een geldbedrag uitgedrukte wederprestatie van de opdrachtgever. 


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en/of offertes, overeenkomsten van dienstverlening, aanneming van werk en verkoop en levering, alsmede onderhandelingen welke gericht zijn op de totstandkoming van die overeenkomsten.

2.2. Ingeval deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op overeenkomsten waarvan het onderwerp bestaat uit iets anders dan in het vorige lid is omschreven, zullen deze voorwaarden, voor zover mogelijk, naar analogie worden toegepast.

2.3. De toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, met name die van de opdrachtgever, uit. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de aanbieding en/of offerte of de overeenkomst, dan wel afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. Mondelinge afspraken of toezeggingen door of namens Vuur gedaan, binden Vuur in geen geval.


3.  Offertes 

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes en prijsopgaven van Vuur zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

3.2. De opdrachtgever is gebonden aan zijn opdracht, zolang Vuur deze niet heeft geweigerd. Nog niet uitgevoerde overeenkomsten zijn voor Vuur eerst bindend, indien en voor zover die door haar schriftelijk zijn aangegaan.

3.3. Vermelding van soort, hoeveelheid, samenstelling, kwaliteit en van maten en gewichten, alsmede verstrekking van afbeeldingen en/of tekeningen en van technische en/of chemische specificaties, worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

3.4. Aanbieding en/of offertes en overeenkomsten door middel van tussenpersonen, al dan niet in dienstbetrekking van Vuur, tot stand gekomen, zijn eerst tussen partijen bindend na een schriftelijke bevestiging van Vuur, ook dan, indien dit door Vuur is of mocht zijn nagelaten.


4.  Levering, uitvoering en risico

4.1. Levertijd en termijnen, waarbinnen een opdracht moet worden uitgevoerd, worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

4.2. Vertraagde uitvoering van de prestatie geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van Vuur als gevolg van niet of niet tijdige prestatie, zal nimmer het netto factuurbedrag exclusief omzetbelasting te boven gaan.

4.3. De verplichting tot het uitvoeren van de prestatie zal in geval van overmacht worden opgeschort, totdat deze overmacht zal zijn opgeheven, behoudens de bepaling van artikel 9.

4.4. Indien en voor zover de hoedanigheid van de prestatie niet uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de branche van de betrokken goederen of diensten normaal of gebruikelijk is.

4.5. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van goederen en diensten.

4.6. Indien geleverde goederen of het voorwerp van de prestatie afwijk(t)(en) ter zake van type, constructie, afmeting, model, kleur e.d. van hetgeen daarover is overeengekomen, zal de opdrachtgever zich niet kunnen beroepen op wanprestatie van Vuur, indien de afwijkingen geen invloed hebben op het functioneren van de goederen of voorwerp van de prestatie overeenkomstig hun doel.

4.7. De nieuwste browser technologie zal worden ondersteund (vanaf Internet Explorer 11).


5. Tarieven, levering en betaling

5.1. Alle door Vuur gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reis-, verzend- en portokosten.

5.2. Migratie onderhoud m.b.t. compatibiliteit en externe browser upgrades zijn exclusief.

5.3. Alle betalingen aan Vuur dienen in Nederland op een door Vuur aangewezen rekening te geschieden.

5.4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5. Vuur is bevoegd om, indien de aard en/of de omvang van de prestatie naar haar oordeel daartoe aanleiding geeft, aan de opdrachtgever vóór voltooiing van de werkzaamheden (een deel van) het honorarium in rekening te brengen.

5.6. Bij een opdracht met een vaste prijs brengt Vuur in beginsel voor aanvang van de werkzaamheden 50% van deze prijs in rekening.

5.7. Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en (buiten)gerechtelijke kosten, die Vuur maakt met betrekking tot het incasseren van verschuldigde bedragen komen te laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,- (exclusief BTW)

5.8. Van de dag af waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van voldoening is de opdrachtgever aan Vuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, 1% rente per maand verschuldigd, berekend over het openstaande factuur bedrag, waarbij een gedeelte van een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 

5.9. Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning, in gebreke blijft met betaling van het honorarium, heeft Vuur de bevoegdheid om naar haar keuze hetzij de nakoming van jegens de  opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is geschied en/of voor hetgeen nog te leveren is vooruitbetaling danwel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen, hetzij de overeenkomst met de  opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de mogelijk hieruit voor Vuur voortvloeiende schade.


6. Opdrachten en wijzigingen

6.1. Een opdracht wordt geacht door Vuur te zijn aanvaard en door de opdrachtgever te zijn verleend hetzij door een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan Vuur, hetzij doordat Vuur met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.

6.2. Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever aan Vuur te worden meegedeeld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.3. Wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Vuur, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

6.4. Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van respectievelijk ten gunste van de opdrachtgever.

6.5. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Vuur worden overschreden.

6.6. Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verder uitvoering daarvan af te zien voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever verplicht aan Vuur alle reeds door Vuur in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Vuur dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Vuur te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Vuur toekent.


7. Opschorting, opzegging en ontbinding

7.1. Vuur is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.

7.2. Vuur is gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen. Alsdan is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Vuur gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het tot op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Vuur op schadevergoeding.

7.3. In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vuur vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Vuur reeds heeft geleverd en/of heeft verricht. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de opdrachtgever heeft op Vuur.

7.4. Een partij is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.


8. Intellectuele eigendom, licentie en gebruik

8.1. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die Vuur in het kader van een opdracht voor de opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij Vuur.

8.2. Indien en voor zover de opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent Vuur aan de opdrachtgever een exclusieve licentie om het werk en/of het geleverde te gebruiken in overeenstemming met het doel en de tussen de partijen overeengekomen periode, gebied en media. Indien partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk.

8.3. Vuur blijft ook na eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van Vuur.

8.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in de opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vuur.


9. Overmacht

9.1. In geval Vuur door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft Vuur te zijner keuze het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Vuur tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Vuur liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Vuur uit een opdracht tijdelijk of blijvend hindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de macht van Vuur of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen, evenals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door toeleveranciers, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, alsmede het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. 


10. Aansprakelijkheid

10.1. Vuur is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de opdrachtgever en/of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

  • het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal, juiste gegevens of informatie;

  • tekortkomingen in ontwerpen die voor voltooiing van de opdracht reeds door de opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de opdracht goed te keuren;

  • het vervoer van werken en/of goederen;

  • tekortkomingen ten aanzien van (betalings) verplichtingen, waaronder mede inbegrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;

  • fouten in en/of bij de plaatsing van advertenties, drukwerk of andere media.

10.2. Vuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3. Vuur aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld aan de zijde van Vuur en/of bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde bij Vuur in dienstbetrekking zijnde personen. De bewijslast voor de opzet of grove schuld rust op de opdrachtgever.

10.4. De aansprakelijkheid van Vuur beloopt nimmer meer dan het bedrag dat Vuur bij de opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door Vuur uitgevoerde werkzaamheden verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden.

10.5. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Vuur komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de opdracht.


11. Uitvoering werkzaamheden

11.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Vuur zich het recht voor opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en om bij Vuur gekochte goederen door derden te laten leveren. Vuur fungeert dan als hoofdaannemer.

11.2. De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de prestatie van Vuur noodzakelijke medewerking aan Vuur verlenen. Bij gebreke van zodanige medewerking heeft Vuur, onverminderd andere haar toekomende rechten, de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de vereiste medewerking wordt gegeven, alsmede om, bij uitblijven van de vereiste medewerking ondanks aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.

11.3. De opdrachtgever mag de door Vuur geleverde prestatie niet aan derden aanbieden of deze prestatie (geheel of gedeeltelijk) vervreemden, tenzij de opdrachtgever daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Vuur heeft gekregen. Vuur kan aan deze bestemming voorwaarden verbinden.


12. Geschillen

12.1. Elk geschil betreffende totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil in zaken van of in verband met een overeenkomst danwel een aanbieding en/of offerte, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt de bevoegde rechter te Utrecht.

12.2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks stelt. De desbetreffende partij deelt zulks schriftelijk mede aan de andere partij, waarbij een met redenen omklede opgave van geschilpunten wordt gedaan.

12.3. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes en onderhandelingen, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Utrecht, mei 2019